ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

I. Радиобиология

1. Фази на взаимодействие на йонизиращите лъчения с биологичните системи- физична, физико-химична, биологична
2. Физико-химична фаза –директни и индиректни ефекти, важни физико-химични реакции, лъчечувствителни клетъчни структури
3. ДНК –основна мишена на лъчевото въздействие, лъчеви увреждания, възстановяване.


4. Биологична фаза- влияние върху клетъчния цикъл, клетъчната преживяемост и смъртност.
5. Отговор на нормалните и неопластичните тъкани на радиационното въздействие. Криви доза-ефект, терапевтичен интервал. Методи за прогнозиране на туморния отговор на ЛЛ
6. Кислороден ефект в лъчевата терапия. Методи за преодоляване на лъчерезистентността, основана на туморната хипоксия
7. Физически фактори, определящи биологичното въздействие на ЙЛ. Мощност на дозата, лъчения с високо ЛПЕ. Относителна биологична ефективност.
8. Факторът време в перкутанното лъчелечение. Хиперфракционирано и ускорено лъчелечение
9. Концепция за лъчечувствителност на нормалните тъкани. Толерантни дози
10. Ранни лъчеви реакции на кожата, лигавиците, кръвотворната система – методи за овладяването им
11. Късни радиационни увреждания. Ко-фактори влияещи върху лъчевата патология. Системи за отчитането на късните лъчеви увреждания.
12. Биологични основи на комбинираната лъче-химиотерапия
13. Лъчевите реакции при полу- и целотелесно облъчване

II. Биология на злокачествените тумори

14. Кинетика на туморния растеж, пролиферация, клетъчна смъртност, апоптоза.
15. Клетъчна преживяемост при туморни клетки.
16. Взаимодействие тумор – организъм
17. Ангиогенеза, метастазиране
18. Генетичен контрол на клетъчния цикъл при злокачествени туморите – нови лечебни подходи

III. Основи на радиационната физика

19. Йонизиращи лъчения. Взаимодействие на директно йонизиращите лъчения и индиректно йонизиращите лъчения с веществото.
20. Дозиметрични величини и единици
21. Дозиметрия на йонизиращите лъчения. Дозиметрични детектори

IV. Източници на йонизиращи лъчения за терапия. Клинична дозиметрия

22. Рентгенови уредби за повърхностна и дълбока терапия
23. Телегаматерапевтични уредби
24. Линейни ускорители, циклотрони, микротрони
25. Закрити и открити радиоактивни източници за брахитерапия
26. Физична характеристика на лъчението: вид и енергия, качество на лъчението. Описание на лъчевия сноп.
26. Описание на дозното поле от единичен сноп фотонно лъчение и единичен сноп ускорени електрони.
27. Алгоритъм за двуизмерно ( 2 D) изчисляване на дозата Дозиметрично планиране при перкутанно лъчелечение-статично и изоцентрично. Тъканна нехомогенност, косо падане на лъча,клиновидни филтри, болюси. Технически средства за формиране на лъчевото поле
28. Триизмерно планиране, виртуална и СТ симулация.
Алгоритъм за триизмерно ( 3 D ) изчисляване на дозата
29. Принципи, технически аспекти и приложение на конформалното ЛЛ и интензивно модулирано ЛЛ (ИМЛЛ)
30. Специални техники – интраоперативно ЛЛ, стереотактично ЛЛ
31. Качествено осигуряване в лъчелечението
37. Мощност на дозата от точковиден гама-радиоактивен източник. Ефективна активност и радиев еквивалент. Разпределение на дозата от линеен и сферичен източник
38. Дозиметрично планиране при интерстициална брахитерапия с едноплоскостни и обемни импланти.
39. Дозиметрично планиране при интракавитарна брахитерапия на рака на шийката на матката и на ендометриума
40. Контрол за изпълнение на плана. Измерване на дозата в хомогенни и хетерогенни фантоми. Ин виво дозиметрия.
41. Технически средства за възпроизвеждане геометричните условия на облъчването. Апликационна техника в брахитерапията с ръчно и дстанционно посленатоварване.

V. Основни принципи в радиационната защита

42. Основна философия – ALARA
43. Стохастични радиационни ефекти. Канцерогенеза - методи за прогнозиране
44. Принципи и методи на радиационната защита – при уредби за перкутанно лъчелечение , в брахитерапията - при работа със закрити и с открити радиоактивни източници
45. Норми за радиационна защита в България, ОНРЗ 2005 Граници на дозите за население и персонал.

VI. Основни принципи на лъчелечението

46. Образните методи в планиране на лъчелечението- предимства на различните анатомични и биологични/ функционални/ методи при злокачествени тумори на гърда, бял дроб, мозък, глава и шия, простата.
47. ТУ, КМО, ПМО съгласно препоръките на ICRU 50 и 62

VII. Специална част – принципи на лъчелечение на основните нозологии в онкологията

48. Карцином на кожата и кожните придатъци
49. Злокачествени тумори на носната кухина
50. Злокачествени тумори на околоносните кухини
51. Злокачествени тумори на назофаринкса
52. Злокачествени тумори на орофаринкса
53. Злокачествени тумори на хипофаринкса
54. Злокачествени тумори на ларинкса
55. Злокачествени тумори на устната кухина
56. Злокачествени тумори на слюнчените жлези
57. Злокачествени тумори на ухото
58. Редки неепителни тумори на главата и шията
59. Злокачествени тумори на щитовидната жлеза
60. Злокачествени тумори на ЦНС- невроепителни тумори доц. Ц. Русева
61. Злокачествени тумори на ЦНС- ембрионални тумори медулобластом, епендимобластом, ПНЕТ
62. Доброкачествени ту на ЦНС налагащи лъчелечение
63. Злокачествени тумори на хранопровода
64. Злокачествени тумори на ректума
65. Злокачествени тумори на ануса
66. Злокачествени тумори на белия дроб д-р Л. Гочева
67. Злокачествени тумори на медиастинума и трахеята
68. Злокачествени тумори на млечната жлеза
69. Злокачествени тумори на маточната шийка
70. Злокачествени тумори на ендометриума
71. Карцином на вулвата
72. Карцином а влагалището
73. Семином
74. Карцином на простатата.
75. Карцином на пикочния мехур.
76. Болест на Ходжкин
77. Неходжкинови лимфоми
78. Екстранодални лимфоми, малт лимфоми
79. Мултиплен миелом и плазмоцитом
80. Общи принципи на лъчелечение на туморите в детската възраст - невробластом , нефробластом , лъчелечение при левкози
81. Рабдомиосарком
82. Сарком на Еwing
83. Палиативно лечение
84. Лъчелечение на гранично злокачествени и доброкачествени тумори
85. Лъчелечение на дегенеративно-дистрофичните и възпалителни заболявания
86. Принципи на повторното лъчелечение

СПОНСОРИ

..