ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

П Р А В И Л Н И К
ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ


Утвърден от 61-я Събор на БЛС

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 С настоящия правилник се уреждат организацията и дейността на Националните експертни специализирани лекарски бордове (наричани за кратко НЕСЛБ).


Чл. 2 НЕСЛБ са органи на Български лекарски съюз. Всяка медицинска специалност има свой НЕСЛБ.
Чл. 3 НЕСЛБ
1. Изготвят и предлагат за приемане от Събора на БЛС Правила за добра медицинска практика по съответната специалност;
2. Дават експертни становища по медицински казуси по искане на ЦКПЕ, на контролиращи и правораздавателни органи;
3. Участват в изработването и актуализирането на медицинските стандарти по съответни и интердисциплинарни специалности;
4. Участват в преговорите на БЛС с НЗОК като експерти по специалности. Преговорите се ръководят от представител на УС на БЛС, съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина. Предложения за промени в НРД, внесени от бордовете по специалности се считат за легитимни, ако са внесени официално чрез представителите на УС на БЛС. Предложения внесени по друг ред не се разглеждат.
5. Изготвят, консултират и одобряват програми за ПМО/ППР (продължаващо медицинско обучение/ продължаващо професионално развитие), които след оценка от Акредитационния съвет към БЛС се публикуват ежегодно;
6. Изготвят, консултират и одобряват критерии за качеството на медицинските дейности, както и упражняват дейности по тяхната оценка и контрол.
7. Участват в експертни комисии към МЗ и др. институции от квотата на БЛС;
8. Представят своята дейност като структура на БЛС пред конгрес или друг научен форум по съответната специалност и я публикуват на сайта на БЛС, дружеството, както и други сайтове и медии.

ІІ.СТРУКТУРА И СЪСТАВ
Чл. 4 Всеки НЕСЛБ се състои от Председател, избран от съответното дружество по специалност, което е член на Съюза на българските медицински специалисти (СБМС) и 10 /десет/ члена – петима от квотата на БЛС, и петима от квотата на СБМС. Един от членовете изпълнява функция на секретар.
Чл.5 (1) За избора на членовете от квотата на БЛС се извършва гласуване от Регионалните експертни специализирани лекарски бордове (РЕСЛБ), организирано от БЛС чрез Районните лекарски колегии. Гласуването се извършва по електронен път и съобразно получените гласове се изгражда състава на НЕСЛБ от квотата на БЛС. Специалистите, получили следващи по брой гласове формират резервния състав от квотата на БЛС и попълват състава на борда по реда на чл.6, aл. 2.
(2) За избора на членовете от квотата на СБМС се изготвя протокол от заседание на Управителния съвет (УС) на съответното сдружение по специалност, в който се посочват в списък редовните и резервните членове. В този протокол се посочва и избора на Председател на НЕСЛБ, който е Национален експерт на БЛС.
(3) Националните експерти на БЛС - Председатели на НЕСЛБ, се утвърждават на Събор на БЛС.
Чл.6 (1) Освобождаване на председател се извършва от СБМС по реда на неговия избор. Новият председател се утвърждава от Събора на БЛС.
(2) Освобождаване на секретар и членове на НЕСЛБ се извършва:
1. По негово желание с писмено предизвестие в едномесечен срок, отправено до председателя на Националния експертен специализиран лекарски борд;
2. При невъзможност да изпълнява задълженията си;
3 При системно неизпълнение на задълженията в работата на НЕСЛБ - с решение на Националния експертен специализиран лекарски борд.
Чл.7 Председателят на НЕСЛБ регистрира промяна в състава на борда и уведомява Управителния съвет и Акредитационния съвет на БЛС.

ІІІ.РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Чл.8 Дейността на НЕСЛБ се организира от Председателя. На заседание на НЕСЛБ от членовете на борда се избира секретар.
Чл. 9 Председателят, Национален експерт на БЛС:
1. Свиква и ръководи Националния експертен лекарски борд по съответната специалност.
2. Представя на УС на БЛС, след приемането им от НЕСЛБ, експертни становища по преговорния процес и при подготовка на нормативни документи. Представя експертни становища и на други институции по тяхно искане.
3. Представя на УС на БЛС и съответните институции актуализираните медицински стандарти, одобрени от НЕСЛБ.
4. Съхранява документацията на НЕСЛБ.
5. Участва в преговори с НЗОК на експертно ниво и може да присъства на преговорите между УС на БЛС и НС на НЗОК.
6. Участва в срещи и мероприятия, организирани от НЕСЛБ или от УС на БЛС и представя конкретни проблеми, свързани с дейността на НЕСЛБ пред медиите.
7. При необходимост може да привлича експерти в съответната специалност, които да участват в обсъжданията без право на глас.
Чл.10 (1) Секретарят на НЕСЛБ се избира с обикновено мнозинство на заседание на борда и изпълнява функциите на Председателя в негово отсъствие.
(2) Членовете на НЕСЛБ съставят и работят в експертни групи за конкретни цели.
Чл.11(1) НЕСЛБ провежда редовни и извънредни заседания, които могат да бъдат присъствени или чрез интернет.
(2) Редовните заседания се провеждат в място, ден и час, определени от Председателя, съгласувано с членовете на борда, и уведомява членовете най-малко 15 (петнадесет) дни преди заседанието като представя дневен ред.
(3) Извънредни заседания на НЕСЛБ се свикват от Председателя или по искане на 1/3 от членове на борда. Заедно с искането те депозират и писмено предложение за дневен ред. В този случай Председателят е длъжен да насрочи извънредно заседание в едноседмичен срок.
(4) Преговори с НЗОК по НРД на експертно ниво се осъществяват по ред, място и дата определени от УС на БЛС, за което се информира и председателят на съответния борд.
Чл.12 (1) Заседанията на НЕСЛБ се считат за проведени, ако в тях са участвали повече от половината членове. За присъстващо се счита и лице, с което има конферентна връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участие в обсъждането, и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола с подписа на водещия протокола.
(2) НЕСЛБ взема решения с обикновено мнозинство от броя на участващите в заседанието.
(3) По време на заседанията се води протокол от секретаря, а в негово отсъствие от друг член на борда. Протоколът се подписва от водилия протокола и се изпраща на електронните пощи на членовете на НЕСЛБ.
(4) Протоколите на НЕСЛБ се изготвят в седемдневен срок след провеждането на заседанията и се разпечатват в два екземпляра – един за НЕСЛБ и един за Акредитационния съвет на БЛС и се качват на сайта на БЛС в директория СДО/ПМО от главното меню в секция Акредитационен съвет и сайта на дружеството по специалности.
(5) Гласуването в присъствените заседания е явно, освен ако не се реши друго за конкретен случай.
(6) Материалите, които ще се обсъждат на заседанията на НЕСЛБ (присъствени или дистанционни), се изпращат по електронните пощи на всички членове на НЕСЛБ.
(7) При обявяването на дистанционни заседания на НЕСЛБ задължително се определя срок за обсъжданe.
Чл.13 Председателят или член на НЕСЛБ може да присъства на заседанията на УС на БЛС по искане на съответния борд, както и в случаите, когато се утвърждават или разглеждат предложения и решения на НЕСЛБ.

ІV.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
& 1. Настоящият правилник се приема и допълва от Акредитационния съвет на БЛС, след съгласуване с УС на БЛС и се утвърждава от Събора на БЛС.
& 2. Дейността на НЕСЛБ при преговорите с НЗОК по НРД се финансира от бюджета на УС на БЛС.

Итегли

Прикачания:
Свали този файл (Pravilnik_NESLB-31-10-2014.doc)Pravilnik_NESLB-31-10-2014.doc60 kB

НОРМАТИВНА БАЗА

СПОНСОРИ

..