ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

На 10.02.2014 г. Доц. д-р Лена Петкова Маринова - Брайнова, дм защити дисертация за получаване на научната степен ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ в МУ Варна на тема "Лъчелечението в комплексното лечение на примитивните герминативноклетъчни тумори". Поздравления!

СПОНСОРИ

..