ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

Национални стандарти за лъчелечение на тестикуларния семином

Приети с консенсус на Годишния събор на ГЛБ,
Сл. Бряг 2005

Н. Билдирев
Под редакцията на проф. Хаджиева

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
I. Лъчелечебни стандарти - основна философия и основни принципи на изграждане


Дефиниция: Систематично разработвани правила за добра медицинска практика при вземане на решение за лъчелечение на пациенти
Те влизат законова сила след приемане от ГЛБ чрез общо съгласие ( консенсус)
1. Задачи на лъчелечебните стандарти

 Да ограничат отклоненията от правилата в лъчелечебната практика
 Да ограничат възможността за отрицателно влияние на ресурсните възможности на дадено лечебно заведение върху лечението на болни
 Да осигурят възможности за въвеждане на нови лечебни стратегии

2. Източници за изграждане на медицинските стандарти

Стандартите изграждат т.н. медицина, основана на доказателства

Не винаги за всички случаи има получени доказателства с висока степен на достоверност ( рандомизирани проучвания с висока статистическа значимост, мета-анализ) .
Стандартите открояват разликата между доказателствената медицина и мнения, становища, популярни в практиката, които противоречат на по-късно получените доказателства.
Стандартите се приемат в определено време, поради което носят ограниченията на времето и трябва периодично да бъдат актуализирани
Стандартите са хармонизирани с европейските правила, но отразяват българските културни и социални разлики
Стандартите са създадени да улесняват и подпомагат професионалистите в грижите им за здравето на пациента.
Създадените от медицински специалисти стандарти не трябва да се използуват за законови санкции извън лекарското съсловие.
Стандартите предлагат, вместо да изискват, поради това, те не бива да бъдат прекалено строги и да ограничават свободата на вземане на решение.
ВЪВЕДЕНИЕ
Герминативноклетъчните тестикуларни тумори, сред които е и тестикуларния семином са най-често срещаните солидни тумори при мъжете във възрастта от 20 до 40 години. Над 70% от болните са на възраст между 20 и 45 гоини.
Тестикуларния семином представлява около 50% от случаите с герминативно-клетъчни тестикуларни тумори и най-често се проявява в третото и четвъртото десетилетие от живота на мъжете у нас.
Високата честота на този тумор в периода на активната творческа и репродуктивна възраст на мъжете определя голямата му социална значимост.
Стандартизираната честота на тестикуларния семином в България е 2 на 100 000 мъже.
Особеностите в биологията и начина на метастазиране на тестикуларния семином, а също така неговата високата лъче и цитостатична чувствителност дават възможност да бъдат постигнати впечатляващи лечебни резултати(над 90% 5 годишна преживяемост).

ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПРИНЦИПИ

Тестикуларния семином (ТС) е тумор с висока лъчечувствителност.

Поради склонността на ТС за ранно лимфогенно метастазиране (около 40% субклинични лимфогенни метастази в регионалния лимфен басеин, определени чрез КТ като неметастатични), хирургичният метод самостоятелно не е метод за радикално лечение на заболяването.
Той се използва за отстраняване на първичния тумор, заедно със засегнатия тестис (с ингвиноскротален достъп и високо прерязване на семенния кордон), осигуряване на материал за патоморфологична верификация и определяне на pT стадия.

Лъчелечението играе основна роля в лечението на ТС. Почти всички пациенти с ТС се подлагат на лъчелечение на един или друг етап от комплексното лечение.

Без провеждане на адювантно лъчелечение, дори и в ІА стадий на ТС, вероятността за рецидив на заболяването е от 16 до 34%.

В І и ІІ стадий на заболяването лъчелечението е основно лечение, а в ІІІ стадий ЛЛ има консолидиращ характер, като подпомага медикаментозното лечение чрез облъчване на остатъчните формации.
Лъчелечението на ТС е следоперативно.
Неблагоприятни хистологични критерии изискващи по-агресивно терапевтично поведение:
- инфилтриране на tunica albuginea
- ангажиране на funiculus spermaticus
- съдова инвазия
- инфилтриране на кожата

Хистологичните варианти се определят съобразно WHO класификацията- вж. приложение 1

Българските лъчелечебни стандарти препоръчват стадиране по TNM (2002)

Диагнозата и стадирането на ТС се поставя въз основа на:

• Анамнеза и палпация.
• Ехография на скротума
• Лабораторен минимум: ПКК, СУЕ, тромбоцити, АЛАТ, АСАТ, АФ, креатинин, общ билирубин, кръвна захар
• Изследване на туморните маркери – α-фетопротеин /AFT/ и β -хорионгонадотропин / β HGT/, ЛДХ
• Рентгенография на белите дробове.
• КТ/МРТ на малкия таз и абдомена
• КТ на мозъка и костна сцинтиграфия – при сериозни индикации
• Операция
• Да се обсъди с пациента желание за спермена банка

Съвременните стратегии са насочени към оптимално взаимодействие на различните лечебни методи и към намаляване на токсичността от лечението. Общата лечебна стратегия трябва да се преценява индивидуално от мултидисциплинарен екип в зависимост от стадия на заболяването.

ЛЪЧЕЛЕЧЕЧЕБНА СТРАТЕГИЯ ПРИ ТЕСТИКУЛАРНИЯ СЕМИНОМ

pT1, pT2 N0 M0 ( IA стадий)

Метод на избор е ингвинална орхиектомия с високо прерязване на funiculus spermaticus.
Не се препоръчва трансскротална ТАБ или инцизионна биопсия поради опасност от дисеминация на туморни клетки по хода на иглата или в оперативно поле. При проведена такава, лъчелечението на скротума e задължително, но води до нарушение в възможността за оплождане.

Следоперативно лъчелечение на субдиафрагмалните лимфни възли е стандартен метод на лечение

Клиничният мишенен обем (КМО) обхваща двустранно парааорталните, паракавални и параренални лимфни възли с или без хомолатералните тазови лимфни възли (общи, вътрешни и външни илиачни)
Дози: ООД 25-30 Gy при ДОД - 1,6 до 2,0 Gy;

pT3, рТ4 N0 M0 (IB, IC стадий)

При IB pT3 N0 M0 следоперативно лъчелечение на субдиафрагмалните лимфни възли е стадартен метод на лечение

След трансскротална биопсия или трансскротална орхиектомия се налага в КМО да се включи и хемискротума .

При pT4 стадартен метод на лечение е профилактично облъчване на хомолатералните ингвинални лимфни възли с ДОД 1,6 – 2,0 Gy до ООД 30 Gy.

При облъчването на хемискротума се препоръчва ортоволтно лъчение или ускорени електрони за избягване на дълбокия build up, а при използването на мегаволтно лъчение от линеен ускорител или гама уредба се поставя болюс. Необходими са приспособления за максимално екраниране на останалия тестис от разсеяното лъчение.
Дози: ДОД 1,6 – 2,0 Gy; при pT3 ООД 30 Gy; при pT4 ООД 36-Gy, при pT4 R2 ООД 40 Gy
Всяко рТ N1-2 M0 ( IIA , IIB стадий)
Следоперативно лъчелечение на субдиафрагмалните лимфни възли е стадартен метод на лечение

При метастази в парааорталните и общите илиачни лимфни възли /N1/ КМО обхваща двустранно парааорталните, паракавални и параренални лимфни възли заедно с хомолатералните тазови лимфни възли (общи, вътрешни и външни илиачни)

При метастази в парааорталните и общите илиачни лимфни възли /N2/, а също така при анамнеза за ингвинални или тазови хирургични интервенции КМО включва двустранно парааорталните, паракавални и параренални лимфни възли заедно с двустранните тазови лимфни възли (общи, вътрешни, външни илиачни)

При pT4 КМО включва облъчване на хемискротума и хомолатералните ингвинални лимфни възли както при І С стадий.
Дози:
Дневната огнищна доза е 1,6 – 2,0 Gy
Общата огнищна доза е:
-за IIA – 30 Gy
-за IIB – 36 - 40Gy

Всяко рТ N3 M0 ( IIC и IID стадий)

Ингивнална орхиектомия с високо прерязване на funiculus spermaticus - за поставяне на диагнозата.

При N3 (non bulky) ІІC следоперативно лъчелечение на субдиафрагмалните лимфни възли е стандартен метод на лечение

КМО включва двустранно парааорталните, паракавални и параренални лимфни възли заедно с двустранните тазови лимфни възли (общи, вътрешни, външни илиачни)
Дози:
Дневната огнищна доза е 1,6 – 2,0 Gy
Общата огнищна доза е 36 – 40 Gy, а при персистенция на туморните формации – сюрдозаж до 50 Gy.

При N3 (bulky над 6 см.) ІІD стадий, поради големия обем на туморните маси в регионерните лимфни възли, високия риск от субклинични далечни метастази (около20%) и/или рецидив на заболяването в регионалните лимфни възли (до 51%) стандартното лечебно поведение е следното:
Адювантната химиотерапия с цисплатина.
При възможност, хирургично отстраняване на остатъчните след химиотерапия туморни маси с размери над 3 cm.

Стандартият лъчелечебен метод е консолидиращо лъчелечение

КМО включва зоната на туморната персистенция.
При pT4 КМО включва и облъчване на хемискротума.
Дози: Дневната огнищна доза е 1,6 – 1,8 Gy. Общата огнищна доза е 40 Gy.
При неоперабилни остатъчни туморни маси ООД - до 50 Gy.

Алтернатива:
При противопоказания за ХТ или резистентност (прогресия) след 2 курса ХТ стадарт е целокоремно облъчване

КМО включва цялата коремна кухина от диафрагмалните куполи до долния ръб на foraminа obturatoriа.
Дози: ДОД 1,5-1,6 Gy до ООД 25 - 30 Gy и свъхдозиране до 40 - 50 Gy в областта на остатъчните формации.
Използват се фигурирани полета със защита на бъбреците и черния дроб след 15 – 18 Gy.

Всяко рТр всяко N M1 (IIIA, IIIB стадий)
Лечебно поведение
Извършва се ингивнална орхиектомия с високо прерязване на funiculus spermaticus - за поставяне на диагнозата
Адювантната химиотерапия е стандартен метод на лечение.
При възможност хирургично отстраняване на остатъчните туморни маси над 3cm.

Стандартият лъчелечебен метод е консолидиращо лъчелечение

КМО включва само зоната на туморната персистенция. ДОД -1,6-2,0 Gy. ООД – 40 Gy.При остатъчни туморни маси - ООД до 50 Gy.

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РЕЦИДИВИ
При рецидив на заболяването най добри лечебни резултати се постигат с помощта на химиотерапия.
В някои случаи при рецидиви в областта на поддиафрагмалните лимфни възли, неповлияващи се от химиотерапия, може да бъде извършена хирургична резекция.
При възможност - лъчелечение

ПАЛИАТИВНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
КМО обхваща тумора с ДОД 1,8 – 2 Gy и ООД 36 – 40 Gy.

Ранни реакции
Най-честите ранни лъчеви реакции са нарушен апетит, гадене и много рядко повръщане и/или диарийни изхождания.

УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО
Усложненията са рядко срещано явление след лъчелечение на ТС.
Най – често са представени от лека степен на радиационен колит.

Противопоказания за радикално лъчелечение
Абсолютни:
За І стадий – подковообразен бъбрек.
За всички стадии – обострен улцерозен колит, остри инфекциозни заболявания, уремия
Относителни:
Тежък колит, фистули, прясна фрактура на тазовите кости, хеморагичен цистит.

Качество на лъчението

Стандартите препоръчват да се използват високо-енергийни фотонни от

• Линеен ускорител или
• Телегаматерапевтичен апарат
При използването на мегаволтно лъчение от линеен ускорител или гама уредба за облъчването на хемискротума се препоръчва поставяне на болюс, ускорени електрони или ортоволтно лъчение за избягване на дълбокия build up. Необходими са приспособления за максимално екраниране на здравия тестис от разсеяното лъчение.

Лъчелечението преминава през няколко регламентирани от практиката етапа:
1. Клинико-биологично планиране
2. Анатомо-топографско планиране
3. Дозиметрично планиране
4. Изпълнение на облъчването
5. Контрол на лъчелечебния план
6. Наблюдение на болните за остри лъчеви реакции
7. Приключване на лъчелечението
8. Проследяване на болните

Приложение 1

Морфологична класификация (WHO)

Семиномни:
- анапластичен семином - не се различават по прогноза и лечебна тактика от чистия семином
- чист(класически) семином
- сперматоцитен семином: среща се при по-възрастни пациенти, не метастазира в другия тестис и в ретроперитонеалните лимфни възли, рядко дава далечни метастази.
Лечение - допуска се само орхиектомия и активно наблюдение.

СТАДИРАНЕ
Клинични класификации

Класификация на международната работна група по стадиране и лечение на рака на тесиса, AJCC и ТNM клинична класификация ( 2002)

T N M класификация

pTis Интратубуларен тумор
pT1 Тумор в тестиса и епидидима без съдова/лимфатична инвазия
pT2 Тумор в тестиса и епидидима със съдова/лимфатична инвазия или обхванал Tunica vaginalis
pT3 Тумор ангажиращ Funiculus spermaticus
pT4 Тумор ангажиращ скротума
N1 Метастази в регионални лимфни възли с максимален диаметър до 2cm
N2 Метастази в регионални лимфни възли с максимален диаметър от 2 до 5cm
N3 Метастази в регионални лимфни възли с максимален диаметър над 5cm
M1a Метастази в нерегионални лимфни възли или в белия дроб
M1b Метастази в други висцерални органи

Стадии в зависимост от Т N М

Липса на метастази T N M
IA Тумор в тестиса и епидидима pT1, pT2
IB Тумор ангажиращ Funiculus spermaticus pT3
IC Тумор ангажиращ скротума pT4
Метастази в регионалните лимфни възли
IIA Метастази в регионални лимфни възли с максимален диаметър до 2cm N1
IIB Метастази в регионални лимфни възли с максимален диаметър от 2 до 5cm N2
IIC, IID Метастази в регионални лимфни възли с максимален диаметър над 5cm N3
Наличие на далечни метестази
IIIA, IIIB Метастази в нерегионални лимфни възли или в белия дроб M1a
IIIC Метастази в други висцерални органи M1b

Серумни туморни маркери
Sx Няма данни за изследвани туморни маркери
S0 Серумните туморни маркери са в референтните граници
S1 LDH - <1,5 x N*
и
hCG - <5000
S2 LDH - <1,5 – 10 x N*
или
hCG - <5000 - 50000
S3 LDH - >10 x N*
или
hCG - >50000
*N – стойност на горната референтна граница
Серумните туморни маркери са от съществено значение за периода на наблюдение на пациента, след проведеното лечение по радикална програма. Тяхното позитивиране дава възможност да се открие подновяване на заболяването значително по-рано, отколкото това става с помощта на образните методи.

СПОНСОРИ

..