ГИЛДИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

 

1. Строеж на атома и атомното ядро: атомен номер и масово число;нуклид, изотопи , изобари.
2. Енергийни състояния на атома и на атомното ядро. Излъчване на светлина и на характеристично рентгеново лъчение.


3. Радиоактивност, закон за радиоактивното разпадане, период на полуразпадане; активност и единици за активност.
4. Преминаване на заредени елементарни частици през веществото: загуби на енергия/ за удар и радиационни/ линейна йонизиция, линейна и масова спирачна способност.
5. Рентгенови лъчи, получаване /рентгенова тръба/, спектър на рентгеновото лъчение в зависимост от приложеното анодно напрежение и от филтрацията на лъчението.
6. Преминаване на фотонни лъчения /фотоелектрично, комптоново взаимодействие с образуване на двойка електрон – позитрон/.
7. Закон за отслабване на тесен сноп фотонно лъчение във вещество: линеен и масов коефициент на отслабване, слой на полуотслабване.
8. Дозиметрични величини и единици: предадена енергия, експозиция, керма, погълната доза.
9. Дозиметрични детектори на йонизиращи лъчения: йонизационна камера, химични детектори, термолуминисцентни детектори.Калориметър.
10. Биологично действие на йонизиращите лъчения – стохастични и соматични ефекти, генетичен ефект.
11. Клинични основи на радиобиологията – ранни и късни странични ефекти.
12. Лъчечувствителност и лъчерезистентност, повишаване ефективността на лъчелечението.
13. Епидемиология на рака – обща постановка, рискови фактори.
14. Заболяемост от злокачествени новообразувания в България, обща характеристика, тенденции и фактори, влияещи върху нивото на заболяемостта.
15. Диагностични методи в онкологията.
16. Туморна патология и биология.
17. Общи принципи на лечение на злокачествнените тумори.
18. Видове лъчелечение в зависимост от : целта, енергията на лъчението, разположението на източниците на лъчение и отношението доза – време.
19. Мозъчни тумори: епидемиология, етиология, биологични особености, откриване, ранна диагноза и диагноза TNM класификация и стадии, хистология, принципи на лечение – хирургично, лъчево лекарствено и комбинирано.
20. Злокачествени тумори на кожата: епидемиология, етиология, биологични особености, откриване, ранна диагноза и диагноза TNM класификация и стадии, хистология, принципи на лечение – хирургично, лъчево лекарствено и комбинирано.
21. Рак на епифаринкса: епидемиология, етиология, биологични особености, откриване, ранна диагноза и диагноза TNM класификация и стадии, хистология, принципи на лечение – хирургично, лъчево лекарствено и комбинирано.
22. Рак на ларинкса и хипофаринкса: епидемиология, етиология, биологични особености, откриване, ранна диагноза и диагноза TNM класификация и стадии, хистология, принципи на лечение – хирургично, лъчево лекарствено и комбинирано.
23. Рак на млечната жлеза: епидемиология, етиология, биологични особености, откриване, ранна диагноза и диагноза TNM класификация и стадии, хистология, принципи на лечение – хирургично, лъчево лекарствено и комбинирано.
24. Рак на белия дроб: епидемиология, етиология, биологични особености, откриване, ранна диагноза и диагноза TNM класификация и стадии, хистология, принципи на лечение – хирургично, лъчево лекарствено и комбинирано.
25. Рак на маточната шийка: епидемиология, етиология, биологични особености, откриване, ранна диагноза и диагноза TNM класификация и стадии, хистология, принципи на лечение – хирургично, лъчево лекарствено и комбинирано.
26. Рак на маточното тяло: епидемиология, етиология, биологични особености, откриване, ранна диагноза и диагноза TNM класификация и стадии, хистология, принципи на лечение – хирургично, лъчево лекарствено и комбинирано.
27. Тумори на тестисите: епидемиология, етиология, биологични особености, откриване, ранна диагноза и диагноза TNM класификация и стадии, хистология, принципи на лечение – хирургично, лъчево лекарствено и комбинирано.
28. Рак на пикочния мехур: епидемиология, етиология, биологични особености, откриване, ранна диагноза и диагноза TNM класификация и стадии, хистология, принципи на лечение – хирургично, лъчево лекарствено и комбинирано.
29. Рак на простатната жлеза: епидемиология, етиология, биологични особености, откриване, ранна диагноза и диагноза TNM класификация и стадии, хистология, принципи на лечение – хирургично, лъчево лекарствено и комбинирано.
30. Малигнени лимфоми: епидемиология, етиология, биологични особености, откриване, ранна диагноза и диагноза TNM класификация и стадии, хистология, принципи на лечение – хирургично, лъчево лекарствено и комбинирано.
31. Злокачествени тумори в детската възраст: епидемиология, етиология, биологични особености, откриване, ранна диагноза и диагноза TNM класификация и стадии, хистология, принципи на лечение – хирургично, лъчево лекарствено и комбинирано.

Приет от експертен съвет по „ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ"

СПОНСОРИ

..